Saturday, November 28, 2015

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก

อเมริกาตะวันออก

มหานครนิวยอร์ก
นิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ (New York City - NYC) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก

No comments:

Post a Comment