Sunday, November 29, 2015

เมืองคอร์นนิ่ง

 เมืองคอร์นนิ่ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ นครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

No comments:

Post a Comment