Sunday, November 29, 2015

เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) มลรัฐเพนซิลวาเนีย

เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

No comments:

Post a Comment