Sunday, November 29, 2015

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว Corning Glass Museum

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว Corning Glass Museum เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา ให้ท่านชมขั้นตอนการทำเครื่องแก้วต่าง ๆ และเลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก

No comments:

Post a Comment