Sunday, November 29, 2015

เกาะอัลคาทราซ

 เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ในอดีต หลังจากล่องอ่าวซานฟราน

No comments:

Post a Comment