Saturday, November 28, 2015

วัดเชอกุง หรือ“วัดแชกุงหมิว”

วัดเชอกุง หรือ“วัดแชกุงหมิว”ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชงตามความเชื่อที่ว่าการหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี

No comments:

Post a Comment