Sunday, November 29, 2015

สะพานโกลเด้นเกท

สะพานโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่เคยยาวที่สุดในโลก 

No comments:

Post a Comment