Monday, March 21, 2016

อารามลอยฟ้า วัดลอยฟ้าเสวียนคงซื่อ เมืองต้าถง

อารามลอยฟ้า วัดลอยฟ้าเสวียนคงซื่อ เมืองต้าถง
อารามลอยฟ้า ตั้งอยู่เมืองต้าถง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองต้าถง อารามลอยฟ้าหรือในชื่อว่า “วัดเสวียนคง” (Xuankong Temple) มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยเหนือ โดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน

No comments:

Post a Comment