Monday, March 21, 2016

ภูเขาอู่ไถซาน (Mt Wutai)

ภูเขาอู่ไถซาน (Mt Wutai)
• ภูเขาอู่ไถ คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขามณฑลชานซี ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบด้วยภูเขาอู่ไถซาน ภูเขาจิ่วหัวซาน ภูเขาเอ๋อเหมยซานหรือง้อไบ๊ และภูเขาผู่โถวซาน)
• ภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ธรรมราชกุมารในคติของพระพุทธศาสนามหายาน
• ภูเขาอู่ไถซานได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เมืองเซบียา ประเทศสเปน

No comments:

Post a Comment