Friday, November 27, 2015

วัดพรามนันต์ ประเทศอินโดนีเซีย

วัดพรามนันต์
ที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสสักการะ “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด สร้างจากหินภูเขาไฟามของศาสนาอินดู

วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า  คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์


No comments:

Post a Comment