Wednesday, November 4, 2015

อะตอมมิคบอมบ์

อะตอมมิคบอมบ์   ให้ท่านได้ชมอาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 มีภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อญี่ปุ่น         ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์สถาน

No comments:

Post a Comment