Tuesday, November 10, 2015

บลูเม้าเท่น

บลูเม้าเท่น เป็นสถานที่ที่มีมนต์ขลังไม่ว่าช่วงเวลาใดๆของทุกปี ในฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาวที่มีสีสันในฤดูใบไม้ผลิและสดชื่นในช่วงฤดูอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีนํ้าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA เทือกเขาบลูได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี 2000 และเป็นหนึ่งในสถานที่ 15 แห่งมรดกโลกรวมอยู่ในรายชื่อมรดกแห่งชาติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2007

No comments:

Post a Comment