Friday, November 27, 2015

ร้านของฝาก กฤษณะ เซ็นเตอร์

ร้านของฝาก  กฤษณะ  เซ็นเตอร์  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝากคนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น  ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด  ฯลฯ

No comments:

Post a Comment