Thursday, November 19, 2015

ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า

ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า ภายในศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ อนุรักษ์ รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ชมการอนุบาลหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดและชมความเป็นอยู่ของหมีแพนด้าที่ทางศูนย์อนุรักษ์จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ

No comments:

Post a Comment