Wednesday, November 4, 2015

คาแนล ซิตตี้

คาแนล ซิตตี้   แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ เรียกว่า "city within the city" โดยมีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนย์การค้าจนเป็นที่มาของชื่อ Canal City  ภายในประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย

No comments:

Post a Comment