Tuesday, November 3, 2015

หอนาฬิกาซัปโปโร

หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

No comments:

Post a Comment