Friday, November 27, 2015

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

No comments:

Post a Comment