Friday, November 27, 2015

วัดเสวียนกวง (วัดพระถังซำจั๋ง)

นมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจั๋ง  ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง (วัดพระถังซำจั๋ง)  เมื่อปี ค.ศ.1965

No comments:

Post a Comment