Friday, November 27, 2015

ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER

No comments:

Post a Comment