Friday, November 27, 2015

วัดบุ๋นบู้

วัดบุ๋นบู้  ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด  

No comments:

Post a Comment