Friday, November 27, 2015

ศูนย์ผ้าบาติก ประเทศอินโดนีเซีย

ศูนย์ผ้าบาติก
กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป

No comments:

Post a Comment