Tuesday, November 3, 2015

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดยลักษณะบ้านเรือนของที่นี่ถูกสร้างเป็นแบบสไตล์กัสโซ-สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

No comments:

Post a Comment