Tuesday, November 3, 2015

ถนนซันมาชิ ซูจิ

ถนนซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้า ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะเอาไว้

No comments:

Post a Comment