Friday, November 27, 2015

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ

No comments:

Post a Comment