Wednesday, November 18, 2015

สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง  (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)No comments:

Post a Comment