Tuesday, November 10, 2015

พระราชวังบัคคิงแฮม (Buckingham Palace)

พระราชวังบัคคิงแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห่งบักกิ้งแฮม สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1703-1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา สำหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเปิดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้องเขียว และห้องน้ำเงิน นอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา 11.30น ของทุกวัน(ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวันเว้นวัน แต่เพื่อตำแหน่งในการชมที่ชัดเจน เชิญชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ชุดเต็มยศ

No comments:

Post a Comment