Friday, January 8, 2016

ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซาน หรือที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival)

ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซาน หรือที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival) ศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังปูซาน” เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้า และแหล่งช็อปปิ้งจานวนมาก

No comments:

Post a Comment