Wednesday, January 20, 2016

น้ำตกเคกอน

น้ำตกเคกอน
จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

No comments:

Post a Comment