Friday, January 8, 2016

เมืองแทกู (Daegu) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี

เมืองแทกู (Daegu) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี
ด้วยจานวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แทกูยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีค.ศ. 2002 ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าพืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีสถานพยาบาลแผนตะวันออกกว่า 300 แห่งที่ใช้สมุนไพรเหล่านี้ในการรักษา ตลอดจนมีร้านขายยาสมุนไพร และร้านปรุงสมุนไพรรวมอยู่ด้วย

No comments:

Post a Comment