Friday, January 8, 2016

Lotte Dong Busan

Lotte Dong Busan แหล่งช็อปปิ้งที่มีความหลากหลาย รวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้านค้า ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสาอาง ร้านขายของเล่นสาหรับเด็ก ร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้องการ

No comments:

Post a Comment