Thursday, January 7, 2016

น้ำตกหลี่ผี

น้ำตกหลี่ผี  คำว่า หลี่  เป็นภาษาลาว  หมายถึง  เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ  ส่วนคำว่า ผี  หมายถึงศพคนตาย   ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีจะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบผ่านแผ่นหิน

No comments:

Post a Comment