Friday, January 8, 2016

หมู่บ้านวัฒนธรรม DONGUIBONGA

หมู่บ้านวัฒนธรรม DONGUIBONGAเป็นหมู่บ้านโบราณในอดีตเคยเป็นสถานที่รักษาคนไข้ หมู่บ้านจะมีการท่องเที่ยวชมการแพทย์แบบดั้งเดิมของเกาหลี

No comments:

Post a Comment