Thursday, January 7, 2016

เขื่อนน้ำงึม

“เขื่อนน้ำงึม ” เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศลาว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งมาขายให้แก่ภาคอีสานของไทย

No comments:

Post a Comment