Wednesday, January 6, 2016

น้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร

น้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกของสวิส

No comments:

Post a Comment