Friday, January 1, 2016

เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
พุทธคยา เมืองคยา...นำท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธ คยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์ต้นดัง กล่าวเป็นต้นที่ 4 จากต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

No comments:

Post a Comment