Wednesday, January 6, 2016

เมืองเจนีวา

เมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก

เมืองเจนีวา เป็นเมืองที่งดงามรายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากลNo comments:

Post a Comment