Friday, January 1, 2016

พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า

พระมูลคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พร้อมปรากฏเสาอโศกในพื้นที่ดังกล่าว

No comments:

Post a Comment