Sunday, January 3, 2016

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

No comments:

Post a Comment