Sunday, January 3, 2016

ปราสาทนาโกย่า (ชมด้านใน)

ปราสาทนาโกย่า (ชมด้านใน) 
ปราสาทที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุเพื่อเป็นฐานอานาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า

No comments:

Post a Comment