Wednesday, January 6, 2016

เมืองเก่าวูร์ซ เบิร์ก

เมืองเก่าวูร์ซ เบิร์ก เมืองเริ่มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก (Romantic Strasse) ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเมน และเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อของเยอรมัน

No comments:

Post a Comment