Tuesday, January 5, 2016

เมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค

เมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์นอร์ธเทอดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

No comments:

Post a Comment