Friday, January 1, 2016

สุเหร่าจูไมร่า (JumeirahMosque)

สุเหร่าจูไมร่า (JumeirahMosque) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้

No comments:

Post a Comment