Tuesday, January 5, 2016

ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส (Manne Ken Pis)

ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส (Manne Ken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก

No comments:

Post a Comment