Wednesday, January 6, 2016

กรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค

กรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี

No comments:

Post a Comment