Tuesday, January 5, 2016

มหาวิหารแห่งโทเลโด้ (Toledo Cathedral)

มหาวิหารแห่งโทเลโด้ (Toledo Cathedral) มรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน สัญลักษณ์ของเมืองที่มีความงดงามด้วย สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลคาซาร์ขนาดใหญ่

No comments:

Post a Comment