Wednesday, January 6, 2016

สนามบินเมืองซูริค (Zurich)

สนามบินเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลาง ทางธุรกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงินของโลก

No comments:

Post a Comment