Sunday, January 3, 2016

หอนาฬิกาซัปโปโร

 หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

No comments:

Post a Comment