Sunday, January 3, 2016

สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร

สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ของเมือง อาทิ เทศกาลหิมะในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี, เทศกาล White Illumination ที่มีการประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงคริสมาสต์    

No comments:

Post a Comment