Monday, January 4, 2016

นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”

นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี แหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรมากมาย

No comments:

Post a Comment