Monday, January 4, 2016

ย่านซาคาเอะ (SAKAE)

ย่านซาคาเอะ (SAKAE) ย่านการค้าที่มีความสำคัญ.ที่สุดของเมืองนาโกย่า เป็นสถานที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้าต่างๆมากมาย

No comments:

Post a Comment